Kommunikasjon

Teamutvikling

Team, teamrolle, teamutvikling og coaching

Den største delen av våre bevisste liv, befinner de fleste av oss i en eller annen form for gruppe eller team. Det kan være innenfor familien, jobben, foreningslivet eller fritidsaktiviteter generelt. Teller vi nøye etter, vil vi finne ut at mange av oss er med i 5 – 10 ulike grupper. Enkelte av oss er medlem av enda flere. Det som er felles for oss er at noen av de gruppene vi er medlem av, fungerer meget godt; for eksempel kjernefamilien. Andre grupper er vi ikke fornøyde med. En viktig betingelse for at menneske skal kunne realisere sine drømmer om det gode liv, er at de grupper det er medlem av fungerer tilfredsstillende.


Teamorganisering har, som alle andre organisasjonsformer, sine sterke og svake sider- med tilhørende fordeler og ulemper. Imidlertid synes spesielt teamorganisering å ivareta noen av de utfordringer vi står ovenfor i dag. Tenker her på stadig økende krav til ;omstilling, utvikling og kompetanse. Den økende omstillingstakten med store krav til medarbeidere og organisasjon kan også skape usikkerhet og utrygghet. Spørsmålet blir således hvordan en kan bidra til å mestre kravene og samtidig unngå eller redusere de negative konsekvensene.

En teamrolle er personens tendens til å opptre, bidra og samhandle på en spesiell måte. Fordi teamrollen bunner i vår personlighet og vårt personlige atferdsmønster, inntar vi omtrent samme teamrolle i alle teamene vi arbeider i, enten vi sitter i styret for en bedrift eller i et borettslag. Rollen kan justeres litt i forhold til de andre team-medlemmenes personlighet, men den vil ikke variere vesentlig. Det første skrittet i byggingen av et godt team er å samle sammen de rette personene.


Innhold

Hva er team?

Hvorfor team?
Sosial Intelligens - Emosjonell Intelligens (EQ)

Hva omfatter Emosjonell Intelligens?
Kjennetegn ved EQ.

Kan EQ læres?
Krav til teamledelse
Ansvar og læring i team

Hva er ”coaching”?

Hva er en teamrolle?
Teamroller/ Teamrollehjulet
Nøkkelbehov i et TEAM
Kjennetegn på gode TEAM
Flytesone-modellen
Teambyggingssirkelen
Teamutvikling
Mål med teamutvikling.
Stadier i teamutvikling
Forutsetninger for å bli god sammen
Individuelle ”VINNERHOLDNINGER”
Teamets vandreregler

Deltakere
Kurset passer for alle ledere og medarbeidere og er svært bevisstgjørende for den enkelte kursdeltaker når det gjelder egne positive kvaliteter, typiske trekk og ”tillatte” svakheter som teammedarbeider og i teamarbeid.

Interne kurs
Kurset avholdes som internt kurs i bedrifter/organisasjoner. Fordelen er at kurset skreddersyes til bedrifter/organisasjoners spesielle ønsker, vilkår og behov, dvs. at det blir fokusert på de typer av problemer/utfordringer som er særlig relevante for bedriftens/organisasjonens medarbeidere/ledere i teamarbeid.

Varighet
Kurset gjennomføres vanligvis som et dagskurs.

Pris
Etter nærmere avtale
Reise og overnatting etter statens satser

Kursmateriell
Manus for oppdragsgiver sendes for kopiering til kursdeltakerne.